Vodní trkač III.část + úprava vody - letní tábor 2006

--> II.část-TÁBOR 2005
--> I.část-TÁBOR 2004

STAVBA - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - UKOTVENÍ TRKAČE - TRKAČ - VÝTLAČNÁ HADICE - VODOJEM - CHYBY, ZKUŠENOSTI A ŘEŠENÍ

Montáž trkače Trkač na táboře 2006:
       Co bylo letos nového? 1) Prodloužili jsme sací potrubí trkače a dali jsme si více záležet na jeho ukotvení.

2) Vyzkoušeli jsme dvě nové úpravy trkacího ventilu, konstruované speciálně pro provoz trkače při vyšším tlaku vody. Obě dvě úpravy se plně osvědčily k naší naprosté spokojenosti :-)

3) Výtlačné potrubí do tábora, zásobní barel (vodárna) a kohouty u kuchyně i u latríny zůstaly stejné jako před rokem. Nově se objevila sprcha napájená vodou přetékající z vodárny.

4) Největší novinkou byla malá úpravna na pitnou vodu (doposud jsme museli veškerou pitnou vodu převařovat).

5) Kromě toho nám lestos kamarád nivelačním přístrojem změřil převýšení sacího potrubí i výtlačné hadice, což nám umožní přesnější výpočty kdybychom příště prováděli ještě nějaké úpravy.


ČÁST PRVNÍ - SCHEMA TÁBOROVÉHO VODOVODU

       Táborový vodovod sestává z několika částí. První je silnostěnné sací potrubí průměru 2", které vede vodu z hrázky na potoce do trkače. Převýšení mezi hladinou v hrázce a trkačem je 6 metrů. Sací potrubí je dlouhé 26 metrů. Trkač je srdcem táborového vodovodu. Pumpuje vodu do tábora. Z trkače vede výtlačná hadice do tábora. Hadice je dlouhá 350 metrů a má průměr 3/4". Klidně by stačila 1/4", ale to jsme dříve bohužel nevěděli. Byla by levnější a lépe by se s ní manipulovalo. Schéma táborového vodovodu Výtlačná hadice ústí do 50ti litrového zásobního barelu na stromě za kuchyní. Protože trkač pumpuje vodu stále, je přebytečná voda odváděna do stáletekoucí sprchy sloužící v parných dnech k osvěžení. Pod sprchou se vsakuje. Z barelu vede hadice ke kohoutu u kuchyně, sloužícímu též jako umývárna a dále k latríně na mytí rukou. Kromě toho je k barelu připojena malá úpravna na pitnou vodu.


ČÁST DRUHÁ - SACÍ POTRUBÍ TRKAČE

       Sací potrubí trkače nedoznalo od loňského roku žádných velkých změn. Hrázka byla posunuta výše proti proudu potoka a silnostěnné potrubí bylo v horní části (kde není tlak vody tak veliký) nastaveno cca třemi dvoumetrovými kusy obyčejného polyetylénového potrubí průměru 5cm s tloušťkou stěny 1mm. Celková délka sacího potrubí tak vzrostla na 26 metrů. Převýšení mezi trkačem a horním koncem sacího potrubí dosáhlo 6 metrů. Silnostěnné i tenkostěnné potrubí bylo spojováno rozebiratelnými "hasičskými spojkami", které se perfektně osvědčily. Spojky jsme měli dvojího druhu (menší a větší), na oba typy použitého potrubí + jednu přechodovou mezi oběma typy potrubí.

       Koryto potoka pod horní hrázkou tvoří výraznou levotočivou zatáčku. V tomto místě bylo do sacího potrubí původně vloženo mírné 30° polyetylenové koleno. Jenže koleno bylo zdrojem problémů. Bylo připojeno pohou přírubou těsněnou gumovým O-kroužkem a zajištěnou omotáním instalatérskou lepicí páskou. Potrubí má ovšem tendenci se při každém trknutí trkače chvět a pohybovat a zmíněný spoj často vypadával. Proto jsme koleno brzy vyhodili a celé potrubí mírným násilím ohnuli do velkého oblouku.

       Oproti loňskému roku jsme si dali více záležet na ukotvení sacího potrubí po celé jeho délce. Kotvili jsme na kůly vzepřené v korytě potoka, nebo mezi okolní stromy, svázané provazy, nebo instalatérskou páskou. Je jasné, že na konci tábora jsme dávali dobrý pozor, aby po nás na místě nic nezbylo - ani kousky lepicí pásky.

ČÁST TŘETÍ - UKOTVENÍ TRKAČE

       Ukotvení trkače je již vyzkoušené z předchozích let. Do štěrkového dna potoka jsou (s velkým úsilím) zatlučeny blízko u sebe dva kůly a mezi ně vodorovně položen další a ten na konci zatížen velkými balvany aby "neujížděl". Mezi kůly je instalatérskou lepicí páskou upevněno těleso trkače tak, aby se nemohl za provozu pohybovat. Zmíněný vodorovný kůl, zatížený kameny, slouží jako podložka na které trkač stojí.

ČÁST ČTVRTÁ - ÚPRAVY TRKACÍHO VENTILU TRKAČE

       Na předchozích dvou táborech se ukázalo, že konstrukce trkacího ventilu (trkací klapky) je velkou slabinou tohoto trkače. Proto jsme provedli dva nezávislé pokusy: 1. úpravu trkací klapky + zesílení vahadla (dříve se lámalo) a 2. zcela novou, vlastní konstrukci celého trkacího ventilu. Obě dvě úpravy se na táboře 2006 perfektně osvědčily. Nemohu říci, že by trkač běžel tři týdny bez našeho zásahu, ale nevyskytly se již žádné zásadní závady které by nebyly opravitelné na místě.

Úprava původní klapky a vahadla pro vyšší tlak:
       Tato úprava byla provedena hned po skončení loňského tábora a je dobře popsána na stránce trkače 2005 (pod heslem "promáčknutá trkací klapka" - podívej se tam). Kožená klapka byla vyztužena širokou podložkou z nerezové oceli, aby nemohlo docházet k jejímu protlačování sedlem ventilu. Aby se podložka do tělesa trkače vešla, musel být vyfrézován větší otvor v tělese trkače - (viz trkač 2005).

       Druhým závažným nedostatkem bylo lámání vahadla se závažím. Vahadlo bylo vyrobeno nové, ze silnějšího materiálu (původně ocelová tyčka o průměru 6mm, nyní 8mm). Kromě toho byl oproti půvoní konstrukci o několik milimetrů zkrácen konec vahadla otvírající trkací klapku. Tím byl zmenšen zdvih klapky v otevřeném stavu což usnadnilo její zavírání.

       Tuto sadu úprav nám jako sponzorský dar oddílu osobně provedl pan Luboš Novák z Bílé hory v Praze - výrobce trkače. Patří mu za to naše poděkování.

Zcela nová konstrukce trkacího ventilu:
       Protože jsme si nebyli jistí s úspěchem předchozí úpravy, snažili jsme se vymyslet jinou, alternativní konstrukci celého trkacího ventilu, která by počítala s vyššími tlaky. Nový trkací ventil, připojitelný ke stávajícímu tělesu trkače nám nakonec vymyslel a vyrobil pan Robert Keller. Ventil je vyroben z vysoce odolného výfukového ventilu spalovacího motoru, který zastává funkci trkací klapky. V otevřeném stavu je držen pružinou, jejíž sílu lze regulovat pomocí šroubu.

Horní nádrž
Horní nádrž - hrázka na potoce se zabudovaným koncem sacího potrubí.


Sací potrubí - tenké
Horní část sacího potrubí, kde není dynamický tlak vody tak velký, je prodloužena cca 6 metry obyčejných polyetylenových trubek průměru 5cm.


Spojení sacího potrubí
Potrubí je spojováno rozebiratelnými "hasičskými spojkami".


Kohout
Sací potrubí dlouhé 26 metrů překonává na dřevěných podpěrách vodopády. Důkladné ukotvení potrubí je nesmírně důležité, jinak hrozí jeho poškození.


Trkač v provozu
Sací potrubí ústí do trkače. Výškový rozdíl mezi trkačem a hladinou vody na začátku sacího potrubí je cca 6 metrů. Statický tlak vody v trakči dosahuje 0,6 atmosfér. Dynamický tlak za provozu je mnohonásobně vyšší (odhadem něco mezi 3 - 10 Atm).


Montáž trkače
Pepíno při měření zdvihu trkací klapky, těsně před demontáží trkače na konci tábora.


Nový trkací ventil
Detail nového provedení trkacího ventilu.


Montáž vodárny
Kocour instaluje vodárnu - 50ti litrivý barel sloužící jako zásoba. Spotřeba vody je nárazová. Nejvíce je potřeba ráno a a večer při mytí lidí a také po každém jídle pro mytí nádobí. Trkač nečerpá vodu tak rychle. Barel je umístěn na stromě za kuchyní a ústí do něj konec 350 metrů dlouhé výtlačné hadice od trkače.


Vodárna
Výškový rozdíl mezi trkačem a víkem barelu - vodárny za kuchyní je přesně 26 metrů!


Kohout
Z vodárny je vedena hadice ke kohoutu užitkové vody u kuchyně. Odtud pokračuje hadice dál, přes les, k druhému kohoutu na mytí rukou u latríny.


Úpravna vody
Druhá hadice z vodárny vede do naší polní úpravny vody. Tady je voda bez převařování upravována na pitnou podle hygienické vyhlášky. Prochází 4 stupni úpravy. 1.stupeň - mikrofiltr, 2.stupeň - aktivní uhlí, 3.stupeň - kalcifikace, 4.stupeň - UV desinfekce. UV lampa je napájena z autobaterie přes měnič napětí 12V -> 220V. Úpravnu vody nám na míru (podle chemických analýz upravované vody) navrhla a dodala firma WaterFilter .

.